Με σεβασμό στο βιβλίο!

Διεύθυνση:
Χαριλάου Τρικούπη 41, 106 81, Αθήνα

Mail:
info@angelakis.gr

Τ. Επικοινωνίας:
210 3826220

Q U A S A R
 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Γεώργιος Κουμάκης

noimage42

Ο Γεώργιος Χαριλάου Κουµάκης γεννήθηκε στο χωριό Καραβάδω του Νοµού Ηρα­κλείου Κρήτης, όπου περάτωσε τη δηµοτική εκπαίδευση µε δα­­σκάλα τη µητέρα του. Στο Ηράκλειο τελείωσε το εξατάξιο Γυµνάσιο, όπου του απονεµήθηκαν αρι­στεία. Το 1961 αποφοίτησε από το Τµήµα Φιλολογίας της Φι­λο­σο­­φι­κής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ύστε­ρα από τριετή υπηρεσία στη Μέ­ση Εκπαίδευση µετέβη το 1965 στο Πανεπιστήµιο της Βόννης, όπου µε υποτροφία κατ’ αρχήν του ίδιου Πανεπιστήµιου, και στη συ­νέ­χεια του Γερµανικού Κράτους (DAAD) για µια πενταετία µετεκπαιδεύτηκε στη φιλοσοφία υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία διάσηµων φιλοσόφων, όπως του G. Martin, H. Wag­ner, J. Derbolav και του Καθηγητή της κλασικής φιλολογίας H. Herter. Το 1967 απέκτησε το πτυ­χίο του Μάστερ και το 1970 αναγορεύτηκε διδάκτωρ φιλοσοφίας «µετά µε­γάλου επαίνου». Το 1971 διορί­στη­­κε ως επιµελητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πα­νε­πι­στηµίου Ιωαννίνων, όπου δίδαξε φιλοσο­φία και από όπου συνταξιοδοτήθηκε µε τον βαθµό του Επίκουρου Καθηγητή.

Το πεδίο έρευνάς του αναφέρεται στην αρχαία και νέα ελληνική φι­λο­σοφία, στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, καθώς και στη φιλοσοφία του πο­λι­τι­σµού και της παιδείας. Έχει εκπονήσει εννέα βιβλία, τα οποία έχουν εκδοθεί από ελ­ληνικούς και ξένους εκδοτικούς οίκους. Έχει δε δηµοσιεύσει πολυάριθµες µε­λέ­τες στην ελληνική, αγγλική, γερ­µα­νική και γαλλική γλώσσα σε ελληνικά και διεθνή επι­στηµονικά περιο­δικά. Έχει λάβει µέρος σε περίπου πενήντα επιστηµονικά πα­νελ­λή­νια, δι­ε­θνή και παγκόσµια συνέδρια. Συµµετέχει ενεργά και µε διαλέ­ξεις σε σεµινάρια φιλοσοφίας, που γίνονται στο πνευµατικό κέντρο υπό την αιγίδα του Δή­µου Αθηναίων, καθώς και σε σεµινάρια φιλοσοφίας από άλλους φορείς, όπως τον Παρνασσό.

Έχει διδάξει στα Πανεπιστήµια Ιωαννίνων, Κρήτης, καθώς και στο Λα­ϊκό Πα­νε­πιστήµιο Αθηνών. Έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής µε υποτρο­φία του Γερµανικού Κρά­τους (DAAD) στα Πανεπιστήµια της Βόννης και του Μονάχου και ως διακεκριµένος επιστήµων στο Πα­νεπιστήµιο του Queen της Νέας Υόρκης για ένα Ακαδηµαϊκό έτος. Είναι ή υπήρξε µέλος φιλοσοφικών εταιρειών, όπως της ελ­λη­νι­κής, της Αµερικα­νι­κής και της Διεθνούς Εταιρείας για τον Πλάτωνα. Από τον Δή­µο Ηρακλείου έχει τιµηθεί µε το βραβείο Νίκου Καζαντζάκη για την πραγµατεία του πάνω στο θέµα της φι­λο­σο­φί­ας του: «Νίκος Καζαντζά­κης. Θεµελιώδη προβλήµατα στη φιλοσοφία του», Αθήνα, Βι­βλιοπωλείον της «Εστίας», 1982, Γ΄ έκδοση συµπληρωµένη 1996. Δηµοσιογραφεί στο διαδίκτυο σχετικά µε θέµατα κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Είναι παντρεµένος µε τη φιλόλογο Ευσταθία, το γέ­νος Βαλκανά, µε την οποία έχει αποκτήσει τρεις θυγατέρες και έναν γιο.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

 

SOCIAL